Liên hệ trực tiếp với Schmalz Translations:

Tên của bạn (bắt buộc)
Họ của bạn (bắt buộc)
Địa chỉ E-Mail của bạn (bắt buộc)
Số điện thoại
Chủ đề liên quan
Tin nhắn của bạn (bắt buộc)
Bạn có thể tải văn bản cần dịch lên ở đây. Nếu bạn muốn tải nhiều văn bản, bạn nên lưu chúng dưới dạng ZIP rồi đưa lên cùng một lúc.
Đính tệp dữ liệu 1 (tối đa 10 MB)
Đính tệp dữ liệu 2 (tối đa 10 MB)
Đính tệp dữ liệu 3 (tối đa 10 MB)